SPIS TREŚCI:

§1. Definicje

§2. Składanie zamówienia

§3. Realizacja zamówienia

§4. Cena towaru

§5. Formy płatności

§6. Ochrona danych osobowych

§7. Reklamacja

§8. Zwrot zakupionego towaru do sklepu bez podania przyczyny

§9. Prawo klienta do nie przyjęcia towaru w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych

§10. Prawa autorskie

§11. Wypowiedzi klientów

§12. Wyłączenie odpowiedzialności zarządcy portali grupy KWIATYPOLSKIE.COM.PL

§13. Postanowienia końcowe


§ 1
Definicje

Określenia użyte w Regulaminie dla Klienta Detalicznego portalu Kwiatypolskie.com.pl oznaczają:

 1. Zarządca – Manufaktura Rękodzieła Kwiaty Polskie Marta Kwolek, 36-020 Tyczyn ul. Kościuszki 56, NIP: 813 200 19 11, właściciel i administrator internetowego portalu handlowego, prowadzonego pod adresem www.kwiatypolskie.com.pl lub pod każdym innym adresem WWW, będącym jej własnością
 2. Portal KWIATYPOLSKIE.COM.PL – narzędzia internetowe, stanowiące własność Manufaktura Rękodzieła Kwiaty Polskie i dostępne pod adresem www.kwiatypolskie.com.pl lub pod innym adresem, którego właścicielem jest Manufaktura Rękodzieła Kwiaty Polskie
 3. Klient - każdy podmiot, który w wyniku rejestracji utworzył Konto i tym samym uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Portal KWIATYPOLSKIE.COM.PL na zasadach określonych w Regulaminie dla Klienta Detalicznego portalu Kwiatypolskie.com.pl
 4. Partner biznesowy – każdy, obecny lub przyszły, przedsiębiorca współpracujący z Zarządcą w zakresie świadczonych usług Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL;
 5. Konto – dostępny, po wprowadzeniu ustalonej nazwy i hasła, element systemu, do którego przypisany jest Klient, po wypełnieniu formularza przystąpienia.
 6. Formularz przystąpienia – elektroniczny formularz Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL, za pomocą którego Klient zakłada w nim konto. Klient wypełniając go wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, w zakresie niezbędnym do korzystania przez niego z Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL
 7. Regulamin dla Klientów Detalicznych – określenie zasad dotyczących stosunków pomiędzy Klientami KWIATYPOLSKIE.COM.PL, a Zarządcą oraz zasad organizacji oraz funkcjonowania KWIATYPOLSKIE.COM.PL
 8. Instytucja pośrednicząca – instytucja za pośrednictwem której Klient przekazuje środki celem zapłaty za towar; w szczególności bank, instytucja kredytowa, przelewy24.pl lub inny agent rozliczeniowy.
 9. Centrum Obsługi Klienta – system pomocy w formie elektronicznej oraz telefonicznej zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.kwiatypolskie.com.pl,
 10. Towar – rzecz lub usługa, będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem, a Sklepem KWIATYPOLSKIE.COM.PL.


§2
Składanie zamówienia

 1. Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem KWIATYPOLSKIE.COM.PL. Klientem mogą być również osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w granicach i na warunkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Sklep      Kwiatypolskie.com.pl udostępniany jest bezpłatnie Klientom, celem dokonywania, za jego pośrednictwem, zakupów towarów. Zamówienia towarów są przyjmowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Złożenie zamówienia, w formie przewidzianej w Sklepie KWIATYPOLSKIE.COM.PL, jest równoznaczne z tym, że Klient zapoznał się z treścią, akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących postanowień niniejszego Regulaminu dla Klienta Detalicznego Kwiatypolskie.com.pl.
 4. Do złożenia zamówienia w Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL preferowane jest posiadanie Konta Klienta.
 5. W celu założenia konta Klienta należy wypełnić udostępniony na stronach Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL formularz, podając wymagane dane osobowe i teleadresowe.
 6. Komunikacja pomiędzy Klientem a Portalem KWIATYPOLSKIE.COM.PL odbywa się za pomocą środków przewidzianych w Portalu.
 7. Natychmiast po zaakceptowaniu treści wypełnionego elektronicznego formularza przystąpienia na podany w nim adres poczty elektronicznej Klienta, wysyłany jest list elektroniczny, z informacją o nowo utworzonym koncie w Sklepie KWIATYPOLSKIE.COM.PL.
 8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl.
 9. Klient korzystający z Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL jest odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy swojego konta i hasła oraz przyjmuje ograniczenia wynikające z dostępu do swojego komputera, konta bankowego i karty kredytowej osób trzecich. Portal KWIATYPOLSKIE.COM.PL nie ponosi odpowiedzialności za działania klienta wykonywane w zakresie korzystania przez klienta ze swojego konta lub hasła.


§3
Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie w Sklepie Klient składa wysyłając formularz zamówienia, za pośrednictwem Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL.
 2. Informacje, znajdujące się na stronach Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz wyłącznie zaproszenie do składania oferty. Oznacza to, że Klient wysyłając formularz zamówienia za pomocą Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL, składa Sklepowi ofertę kupna określonego towaru, na warunkach podanych w Regulaminie dla Klientów oraz w opisie towaru zamieszczonym Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL.
 3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, a realizacja zamówień następuje do chwili wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 4. Umowa sprzedaży jest wykonana w chwili potwierdzenia odbioru zamówionego towaru przez Klienta.
 5. Przetwarzanie zamówienia zazwyczaj rozpoczyna się w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od chwili wysłania przez Klienta formularza zamówienia. Zarządca nie ponosi jednak odpowiedzialności za późniejsze rozpoczęcie przetwarzania zamówienia.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w Sklepie w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Sklep informuje Klienta o stanie zamówienia, a Klient ma prawo podjąć decyzję o jego realizacji, wybierając jeden z podanych poniżej sposobów:
  • realizacja zamówienia ograniczona do części towarów dostępnych w Sklepie, w chwili złożenia zamówienia;
  • wyrażenie zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, aż do momentu dostępności wszystkich zamówionych towarów;
  • rezygnacja ze złożonego zamówienia w całości.
 7. Klient o swoim wyborze z pkt 6 powinien poinformować Sklep.
 8. W przypadku, gdy Klient nie poinformuje Sklepu o dokonaniu wyboru zgodnie z pkt 6, w ciągu 7 dni –– jego zamówienie jest anulowane w całości.
 9. Zarządca ma prawo kontaktować się z Klientem oraz weryfikować jego dane, celem potwierdzenia złożonego przez niego zamówienia.
 10. Towar zamówiony przez Klienta dostarczany jest za pomocą firm kurierskich.
 11. Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę towaru.
 12. Cennik usług przewozu towarów znajduje się na stronie Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL.
 13. Przesyłka zamówionych towarów realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej po zaakceptowaniu kosztów dostawy.
 14. Koszty dostawy towaru oraz ewentualne koszty ubezpieczenia przesyłki ponosi Klient.
 15. Przy każdym towarze podany jest przybliżony czas realizacji zamówienia, jednak termin ten jest szacunkowy i nie stanowi podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Zarządcy. Stanowi on wyłącznie informację, ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia do chwili skompletowania zamówionego towaru i jego wysyłki.
 16. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu, a w razie płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej.
 17. W razie nie odebrania zamówionego towaru przez Klienta, może on zostać obciążony przez Sklep kosztami jego przewozu i przechowywania. Zamówienia składane na towary z kategorii "Na zamówienie" są to tzw." Zamówienia Indywidualne" i różnią się od zwykłej sprzedaży prowadzonej przez Portal KWIATYPOLSKIE.COM.PL a mianowicie:
 18. Portal Kwiatypolskie.com.pl nie zwraca zapłaconej kwoty za zamówiony towar w przypadku rezygnacji z zakupu zamówionego i zapłaconego towaru w trakcie realizacji zamówienia.
 19. Czas realizacji indywidualnych zamówień wynosi od 1 dnia do 6 tygodni i biegnie od dnia zapłaty za zamówiony towar. O zrealizowaniu zamówienia Klient niezwłocznie zostanie poinformowany, na kontakt przez niego podany.
 20. Portal Kwiatypolskie.com.pl zastrzega sobie, że w różnych partiach produkcyjnych poszczególnych wyrobów dopuszczalne są różnice w odcieniach.
 21. Nie ma możliwości zwrotu ani wymiany żadnych zakupionych na "indywidualne zamówienie" towarów.
 22. Dostawa Towaru do Klienta realizowana jest przez Spedytora, z którym Portal Kwiatypolskie.com.pl stale współpracuje. Obowiązkiem Klienta jest zapewnienie możliwości dostawy na wskazane miejsce odbioru zamówionego towaru. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta, koszt dostawy oraz koszt zwrotu towaru obciąża w całości Klienta.


§4
Cena towaru

 1. Wszystkie ceny towarów, podane na stronach Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL, są cenami brutto, wyrażonymi w walucie - złoty polski. Ceny nie obejmują kosztów dostawy towarów, które są uzależnione od wybranego sposobu dostarczenia towaru oraz przewoźnika.
 2. Cena towaru, opublikowana na stronach Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL, jest wiążąca dla Klienta w chwili składnia przez niego zamówienia za pomocą elektronicznego formularza zamówienia dostępnego w Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL.
 3. Jednokrotne przekreślenie ceny danego towaru oznacza dokonanie jej obniżki przez Sklep.
 4. Sklep ma zastrzeżone prawo do dokonywania zmian cen towarów, wprowadzania nowych towarów do prezentacji oraz realizowania, przez oznaczony czas, akcji promocyjnych.
 5. Na zakupiony towar za pośrednictwem Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL, każdorazowo jest wystawiany dowód zakupu, tj. paragon fiskalny lub faktura.
 6. Zarządca portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL jest zobowiązany dostarczyć Klientowi fakturę elektroniczną lub papierową.
 7. Faktury elektroniczne będą przesyłane na adres e-mail Klienta podany podczas składania zamówienia.
 8. Faktury papierowe będą wysyłane wyłącznie na życzenia Klienta na wskazany przez niego adres do doręczeń. Zarządca portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za przesłanie faktury papierowej.


§5
Formy płatności

W Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL możliwe są następujące formy płatności (dostępne formy płatności wskazane są w opisie każdego towaru):

  • przelew - po zarezerwowaniu zamówionego towaru w danym Sklepie partnerskim, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. W przypadku wybrania tej formy płatności Klient zobowiązany jest wpisać poprawny numer rachunku bankowego, który jednoznacznie określa dane zamówienie;
  • karta płatnicza - za pośrednictwem systemu płatniczego przelewy24.pl
  • pobranie - płatność gotówką przy odbiorze towaru

W przypadku niektórych rodzajów towarów, Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności, poprzez wskazanie preferowanej metody płatności.


§6
Ochrona danych osobowych

 1. Zarządca jest administratorem zbioru danych osobowych Klientów Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL oraz jedynym ich właścicielem. Dane osobowe Klientów są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 późn. zm.).
 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest niezbędnym warunkiem do zakupu towarów oraz świadczenia usług dostępnych w Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL. Klient zakładając konto w Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL, poprzez Formularz przystąpienia, ponosi odpowiedzialność za zgodność z prawdą umieszczonych w nim informacji.
 4. Klient zobowiązany jest natychmiast zawiadomić Zarządcę o każdej zmianie swoich danych osobowych (teleadresowych), poprzez ich uaktualnienie, uzupełnienie lub poprawę w koncie Klienta Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL.
 5. W przypadku gdy Klient nie zawiadomi o zmianie swoich danych osobowych (teleadresowych), jest on wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie szkody przez to spowodowane, w tym opóźnienie lub brak działania ze strony sklepu.
 6. W przypadku otrzymania przez Zarządcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL niezgodnie z Regulaminem dla Klientów lub z przepisami prawa, Zarządca może przetwarzać dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 7. Szczegółowe prawa i obowiązki Klienta w zakresie ochrony danych osobowych, reguluje Polityka prywatności oraz właściwe przepisy prawa.


§7
Reklamacja

 1. Proces reklamacji:
  1. Zawiadomienia o wykryciu wad towaru, Klient dokonuje wyłącznie poprzez wysłanie, za pomocą Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL, elektronicznego formularza reklamacji.
  2. W ciągu 14 dni od przesłania elektronicznego formularza reklamacji, Sklep powinien dokonać jego weryfikacji oraz skontaktować się z Klientem, celem:
   1. poinformowania o potrzebie uzupełnienia lub poprawienia elektronicznego formularza reklamacji;
   2. oświadczenia o pozytywnym rozpatrzeniu formularza reklamacji oraz uzgodnienia terminu i sposobu dostarczenia przez Klienta reklamowanego towaru do Sklepu;
   3. powiadomienia o braku podstaw do reklamacji towaru.
 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji, towar wraz z dowodem zakupu, tj. paragonem fiskalnym lub fakturą, powinien zostać dostarczony przez Klienta w fabrycznym opakowaniu wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się w jego wyposażeniu, na adres Sklepu.
 3. Zazwyczaj reklamacja w Sklepie powinna dotyczyć:
  1. niezgodności towaru z zamówieniem;
  2. braku, określonych w opisie, właściwości lub cech towaru;
  3. wad fabrycznych towaru;
  4. wydania towaru w stanie niezupełnym.
 4. Ustawowy termin rozpatrzenia reklamacji przez Sklep wynosi 14 dni od chwili otrzymania zareklamowanego towaru. 
 5. Rozpatrzenie reklamacyjne jest dokonywane wyłącznie przez Sklep i polega na:
  1. naprawie towaru;
  2. wymianie towaru;
  3. odstąpieniu od umowy i zwrocie kosztów zakupu towaru, pod warunkiem, że wady są istotne;
  4. nie uwzględnieniu reklamacji.
 6. Sklep nie przyjmuje przesyłek z reklamowanym towarem, odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru przez Klienta nie podlegają zwrotowi, chyba że jego reklamacja zostanie uwzględniona przez Sklep.
 7. Towar musi zostać zabezpieczony tak, aby w czasie przewozu nie uległ zniszczeniu, ponieważ towar uszkodzony nie podlega reklamacji. 
 8. Reklamowany towar należy odesłać na adres Sklepu.


§8
Zwrot zakupionego towaru do sklepu bez podania przyczyny

 1. Na podstawie art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta" (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient, będący konsumentem, może zrezygnować z towaru zakupionego w Sklepie, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Skuteczne skorzystanie z tego prawa przez Klienta jest możliwe tylko wówczas, gdy zakupiony towar zwróci do Sklepu w stanie niezmienionym. Oznacza to, że towar nie może być używany ani w żaden sposób zniszczony, musi posiadać oryginalne metki lub oznaczenia, jak również zostać zwrócony wraz ze wszystkimi akcesoriami i dokumentami, w oryginalnym opakowaniu, w jakim został dostarczony.
 2. Procedura zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny do 14 dni:
  • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej ze Sklepem Klient składa za pomocą właściwego elektronicznego formularza zwrotu. Prosimy pamiętać, iż zgłoszenia dotyczące odstąpienia od umowy przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL
  • W ciągu 14 dni od daty wysłania elektronicznego formularza zwrotu Klient ma obowiązek na swój koszt nadać przesyłkę ze zwracanym towarem do Sklepu. Towar musi zostać zabezpieczony tak, aby w czasie przewozu nie uległ zniszczeniu. Sklep nie uwzględni zwrotu towaru i odeśle towar do Klienta przesyłką pobraniową na jego koszt (opłata wg cennika kosztów wysyłki Sklepu), jeżeli:
  • zwracany towar okaże się niepełnowartościowy;
  • zwracany towar nie został właściwie zabezpieczony, wskutek czego uległ zmieszczeniu lub uszkodzeniu podczas przewozu;
  • zwrot towaru jest niezgodny z przepisami prawa.
 3. Na zasadach niniejszego paragrafu Sklep powinien zwrócić równowartość ceny towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od dostarczenia przez Klienta zwracanego towaru do Sklepu lub podpisanej przez niego faktury korygującej. Zwrot pieniędzy jest realizowany przelewem bankowym na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez niego w elektronicznym formularzu zwrotu. Poniesione przez Klienta koszty odesłania zwracanego towaru nie podlegają zwrotowi.
 4. Zwracany towar, należy wysłać na adres Sklepu, w którym został zakupiony. Prosimy pamiętać, iż wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru ponoszone są przez Klienta. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Jeżeli odstąpienie od umowy przez Klienta okaże się bezpodstawne, nie podlegający zwrotowi towar zostanie odesłany przez Sklep na koszt Klienta (opłata wg cennika kosztów wysyłki Sklepu).
 5. Zwracany towar należy odesłać na adres Sklepu. 


§9
Prawo klienta do nie przyjęcia towaru w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych

 1. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych towaru:
  • Zawsze przed potwierdzeniem przyjęcia przesyłki z poczty lub od kuriera, prosimy o dokładne jej sprawdzenie, w szczególności czy przesyłka nie nosi znamion uszkodzenia mechanicznego. W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, nie należy jej przyjmować, lecz sporządzić z kurierem protokół szkody. Protokół szkody jest jedynym dokumentem, udowadniającym zasadność nie przyjęcia towaru nadanego przez Sklep.
  • Uszkodzony towar zostanie zwrócony do Sklepu przez kuriera, który dostarczył go klientowi.
  • Następnie należy poinformować o zaistniałej sytuacji Sklep, poprzez wysłanie za pomocą Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL, właściwego formularza zwrotu. Przy rozpatrywaniu zgłoszenia bardzo pomocne są również zdjęcia uszkodzonej części towaru, opakowania oraz skan protokołu szkody.
 2. Wyłącznie prawidłowo sporządzony, a następnie podpisany przez kuriera i Klienta protokół szkody, może stanowić podstawę uwzględnienia przez Sklep roszczeń Klienta z niniejszego tytułu. Proszę pamiętać, że istnieje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń co do treści sporządzonego przez kuriera protokołu, które on ma obowiązek w nim zamieścić. Sprawdzenie opakowania przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki podczas transportu. Prosimy pamiętać również, że przyjęcie towaru uszkodzonego mechanicznie skutkuje utratą gwarancji oraz prawa do reklamacji z tych przyczyn.


§10
Prawa autorskie

 1. Portal KWIATYPOLSKIE.COM.PL w tym: teksty, grafika, logo, zdjęcia, ikony, wirtualna galeria, oprogramowanie i inne elementy znajdujące się w Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL, są wyłączną własnością Manufaktura Rękodzieła Kwiaty Polskie. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części, bez pisemnej zgody ich właścicieli, jest zabronione oraz stanowi naruszenie praw autorskich, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z poźn. zm.).
 2. Wszystkie publikowane na stronach Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL znaki towarowe, nazwy itp. zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i stanowią własność tychże firm.
 3. Klient jest zobowiązany wykorzystywać treści zamieszczone w Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL wyłącznie na osobisty użytek.


§11
Wypowiedzi klientów

 1. Przez wypowiedź Klienta rozumie się dane i informacje zamieszczone przez Klienta w Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL, a w szczególności opinie, komentarze oraz oceny towarów opublikowane na stronie www.kwiatypolskie.com.pl
 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczane przez siebie wypowiedzi na stronach www.kwiatypolskie.com.pl. Zarządca zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi sprzecznych z przepisami prawa, naruszającymi dobra osobiste lub zasady współżycia społecznego, w tym zawierających:
  • treści obraźliwe, wulgarne lub pornograficzne;
  • linki do stron internetowych nie związanych w jakikolwiek sposób z Zarządcą;
  • treści o charakterze komercyjnym, w tym treści reklamowe;
  • opisy stanów faktycznych nie zaistniałych w rzeczywistości;
  • obrażające uczucia patriotyczne, rasowe lub religijne;
  • linki do stron internetowych lub plików stanowiących zagrożenie dla Klientów Portalu;

W razie bezprawnych działań Klienta - Zarządca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia jego konta.

§12
Wyłączenie odpowiedzialności zarządcy portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL

 1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów lub osób trzecich za, bezpośrednie lub pośrednie, szkody wynikłe z korzystania przez Klienta z treści Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL.
 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klienta podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL.
 3. Zarządca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokonywanie zakupów w Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej.
 4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane wypowiedzi (np. komentarze, oceny towarów i Sklepów partnerskich oraz opinie) przez Klientów Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL.
 5. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za towary zakupione przez osoby niepełnoletnie bez udziału rodziców lub opiekunów prawnych, jak również osoby nieposiadające lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 6. Zarządca oświadcza, iż odpowiedzialność za bezpieczeństwo płatności dokonywanych przez Instytucje pośredniczące ponoszą wyłącznie Klienci oraz Instytucje pośredniczące. Odpowiedzialność ta nie spoczywa na Zarządcy.
 7. Zarządca zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw w działaniu Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL, o których , wcześniej poinformuje na stronach Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL, przy czym nie odpowiada za wynikłe z tego powodu szkody, w tym opóźnienia w realizacji zamówień.
 8. Zarządca dołoży wszelkich starań, aby Portal KWIATYPOLSKIE.COM.PL działał należycie. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie usługi w przypadku zaistnienia problemów technicznych lub siły wyższej. Zespół internetowego Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL dokona niezbędnych starań, aby wyeliminować wszelkie błędy naruszające Regulamin dla Klientów, przepisy prawa oraz inne wyznaczone standardy w Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL. 


§13
Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym jest prawo polskie, a w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie dla Klientów, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 2. W przypadku uznania któregokolwiek postanowienia Regulaminu dla Klientów prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 3. Spory mogące powstać na tle korzystania z Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL będą rozstrzygane polubownie przez Strony, a w przypadku braku ugody, rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego albo miejsca wykonania umowy.
 4. Zarządca przewiduje możliwość organizowania konkursów i akcji promocyjnych, na zasadach określanych w odrębnych regulaminach.
 5. Partnerzy biznesowi Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL nie są upoważnieni ani bezpośrednio, ani w sposób dorozumiany, do reprezentowania Zarządcy, czy też do składania w jego imieniu jakichkolwiek zapewnień, oświadczeń lub podejmowania zobowiązań.
 6. Zarządca może, w każdym czasie, zawiesić albo przerwać współpracę z Partnerami biznesowymi.
 7. Zarządca może w dowolnym czasie zdecydować o przerwaniu lub zawieszeniu działalności Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL.
 8. W przypadku podjęcia przez Zarządcę decyzji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL, Zarządca nie odpowiada za wcześniejsze zobowiązania związane z treścią Portalu co do Klientów oraz Partnerów biznesowych.
 9. Zarządca zastrzega sobie możliwość zmiany zasad funkcjonowania Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL, jak i postanowień Regulaminu dla Klientów w każdym czasie, które będą obowiązywać od momentu opublikowania ich na stronach Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL. 
 10. Korzystanie przez Klienta z Portalu KWIATYPOLSKIE.COM.PL po wprowadzeniu niniejszych zmian, jest jednoznaczne z tym, że zapoznał się on z ich treścią, akceptuje je i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu dla Klientów, będą realizowane zgodnie z treścią Regulaminu dla Klientów obowiązującego w chwili złożenia danego zamówienia.


Sklep KWIATYPOLSKIE.COM.PL, dostępne pod adresem: www.kwiatypolskie.com.pl stanowi własność Manufaktura Rękodzieła Kwiaty Polskie Marta Kwolek, 36-020 Tyczyn ul. Kościuszki 56, NIP: 8132001911